PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Bon szkoleniowy

Osobie bezrobotnej, która nie ma ukończonego 30 roku życia, chce uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, Powiatowy Urząd Pracy może, na jej wniosek przyznać bon szkoleniowy. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • od 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
  • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Aby otrzymać bon szkoleniowy osoba bezrobotna musi spełniać poniższe kryteria:

 • nie znalazła lub nie otrzymała w Powiatowym Urzędzie Pracy oferty odpowiedniej pracy,
 • ma kwalifikacje i umiejętności niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • ma ustalony odpowiedni profil,
 • szkolenie zwiększy jej szanse na znalezienie pracy;
 • wybrane szkolenie zostało uwzględnione w Indywidualnym Planie Działania.

Wniosek osoby bezrobotnej o przyznanie bonu szkoleniowego musi zawierać uprawdopodobnienie, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocznie własną działalność gospodarczą.

Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym.

Osoba bezrobotna może wybrać szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia, ale wówczas będzie zobowiązana do uregulowania pozostałej należności z własnych środków.

Termin realizacji bonu szkoleniowego określi Powiatowy Urząd Pracy.

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane przyznaniem bonu szkoleniowego mogą zgłaszać się do doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.

Podstawa prawna: art. 66k. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Akt wykonawczy: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail

Joanna Siedlik

Paulina Kotacz

101 (I piętro)

101 (I piętro)

14 68-82-344

14 68-82-344

up@up.tarnow.pl

up@up.tarnow.pl

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2019-01-11 12:33
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5680

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl