PUP Tarnów

  • Informacje ogólne

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może zostać udzielona bezrobotnym, poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, studentom ostatniego roku studiów:

  • niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • niezatrudnionym oraz niewykonującym innej pracy zarobkowej;
  • nieprowadzącym działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki.

Pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek osoby uprawnionej, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego zamiast poręczenia możliwe jest ustanowienie innego zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki.

Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej otrzymania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszenia innych warunków umowy.

Podstawa prawna: art. 61e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2019-01-11 12:33
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2906

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl