PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Dodatek aktywizacyjny

Prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który :

 • podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  Dodatek przysługuje wówczas od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku dla bezrobotnych
  lub
 • podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy ( praca na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych ).Dodatek przysługuje wówczas od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w wysokości 50 % zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny przyznaje się po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej poprzez doręczenie odpowiednio: umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku :

 • skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane z Funduszu Pracy,
 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • przebywania na urlopie bezpłatnym.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 2 ]
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 02-08-18 14:58 186.39KB Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 02-08-18 14:59 44KB Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego pobierz

Druki wniosku można pobrać również w pokoju, w którym wnioskodawca dotychczas dokonywał stawiennictwa:

Wypełniony wniosek, wraz z załącznikami, wymienionymi w punkcie 2 Pouczenia, należy złożyć na stanowisku ds. informacji, w pok. nr 9

Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149, z późn. zm)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Miejsce Telefon Adres e-mail
Informacja - PUP w Tarnowie 14 688-23-54 up@up.tarnow.pl
Filia PUP w Tuchowie 14 652-63-46 krtatu@praca.gov.pl
Filia PUP w Żabnie 14 645-69-43 krtaza@praca.gov.pl
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-08-02 15:06
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6431

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl