PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Dotacje dla niepełnosprawnych

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYZNANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej mogą być przyznane jednorazowo osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu w wysokości określonej w umowie, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel oraz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej, rolniczej,  nie była członkiem spółdzielni socjalnej.

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej regulują:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 102),
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w rozporządzeniu  nr 1408/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013 r. str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 Procedura ubiegania się o przyznanie środków: 

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem środków powinna   złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę:

a)  przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
b)  popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
c)  kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
d)  uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
e)  wysokość środków własnych wnioskodawcy,
f)  wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel
    w danym roku.

Przedstawienie danych w powyższym zakresie ma na celu dokonanie oceny prawdopodobieństwa prowadzenia przez osobę niepełnosprawną przedsięwzięcia w okresie 24 miesięcy od jego rozpoczęcia. Zawarcie umowy o przyznanie jednorazowo środków poprzedzają negocjacje prowadzone pomiędzy starostą / prezydentem a osobą niepełnosprawną, podczas których uzgadniane są warunki umowy.

Osoba niepełnosprawna, która otrzyma środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej zobowiązana jest dokonać zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą, rolniczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dotacje - niepełnosprawni [ 6 ]
Zasady przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie osobom niepełnosprawnym środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. Zasady przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie osobom niepełnosprawnym środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. 06-04-17 09:24 241.48KB Zasady przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie osobom niepełnosprawnym środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. pobierz
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 11-02-15 14:13 1.38MB Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej pobierz
Biznes plan Biznes plan 07-04-17 12:39 620.52KB Biznes plan pobierz
Biznes plan Biznes plan 07-04-17 12:41 128.5KB Biznes plan pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 19-01-15 13:34 78.27KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 19-01-15 13:34 149KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
 Janusz Habel  5 (parter)  14 688-23-60 up@up.tarnow.pl
 Edyta Rega  5 (parter)  14 688-23-60 up@up.tarnow.pl
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2017-04-07 12:45
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4542

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl