PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych lub porad grupowych oraz szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

 1. osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:
  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
  • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 2. pracodawcom pomocy:
  • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami:

 • dostępności,
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

Doradca zawodowy w trakcie indywidualnej rozmowy doradczej wspólnie z klientem ustala przyczyny trudności  w uzyskaniu  przez niego zatrudnienia oraz możliwe sposoby rozwiązania problemu pomagając w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
 • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • opracowaniu planu działania

Wspólnie z doradcą zawodowym możesz:

 • ustalić obszar poszukiwanego zatrudnienia i możliwości podjęcia pracy na lokalnym rynku pracy zgodnie z wymogami stawianymi przez potencjalnych pracodawców
 • określić predyspozycje, zainteresowania, kompetencje zawodowe w oparciu o Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ)

Skontaktuj się z doradcą zawodowym jeżeli chcesz poznać:

 • skuteczne metody poszukiwania pracy;
 • zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych;
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wymagania stawiane kandydatom do pracy.

Doradcy zawodowi zapraszają codziennie, w godzinach pracy Urzędu  w  pokojach przyjęć klientów.

Można również ustalić termin indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym telefonicznie pod numerem telefonu  14 688-23-50, lub osobiście w pokoju numer 9.

Porady grupowe

 Porady grupowe  prowadzone są w formie zajęć warsztatowych  w grupach  liczących do 16 osób.  W trakcie zajęć  uczestnicy  z pomocą doradcy zawodowego:

 • definiują własne problemy zawodowe i wspólnie określają  możliwe sposoby ich   rozwiązania
 • nabywają  umiejętność w zakresie samooceny
 • poznają zasady autoprezentacji
 • dokonują  samooceny predyspozycji zawodowych,

 Zajęcia trwają od jednego do kilku dni,   mają  na celu ukierunkowanie uczestników w zakresie dalszego rozwoju zawodowego oraz przygotowanie  ich do efektywnego poszukiwania pracy. 

 W celu uczestnictwa w poradzie grupowej prosimy o  ustalenie z doradcą zawodowym - pokoju przyjęć - terminu zajęć.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością  

Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z  indywidualnych oraz grupowych porad  w trakcie których doradcy zawodowi udzielają pomocy w zakresie:

 • wyboru zawodu lub specjalności z uwzględnieniem wymagań fizycznych i psychofizycznych oraz wskazań i przeciwwskazań do zatrudnienia,
 • wyboru odpowiedniego kierunku szkolenia i kształcenia zawodowego uwzględniającego rodzaj niepełnosprawności,
 • określenia możliwości uzyskania zatrudnienia w danym zawodzie z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz wskazań i przeciwwskazań do zatrudnienia,
 • przygotowania się do kontaktu z pracodawcą, przygotowania autoprezentacji zawodowej.

Zapraszamy - pokój  nr  4 lub 9

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2014-07-15 08:10
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2430

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl