PUP Tarnów

  • Informacje ogólne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Prace interwencyjne są udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Prace interwencyjne mogą być organizowane u:

  • pracodawców - jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
  • przedsiębiorców niezatrudniających pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Pracodawcy, który nie jest beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) można udzielić wsparcia w formie prac interwencyjnych na tych samych zasadach, z wyłączeniem ograniczeń i wymogów wynikających z zasad udzielania pomocy de minimis.

Pracodawca/przedsiębiorca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowane osoby bezrobotne otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdą zatrudnioną osobę bezrobotną.

Do wykonywania prac interwencyjnych u pracodawców/przedsiębiorców mogą być kierowane osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.), którym został ustalony II profil pomocy.

Maksymalna wysokość refundowanego wynagrodzenia, nagród wynosi 810,00 zł (dodatkowo, refundacji podlegają składki na ubezpieczenia społeczne, tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez pracodawcę od tej kwoty).

Refundacje w ramach prac interwencyjnych będą przyznawane, z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, na okres:

  • do 6-ciu miesięcy – na podstawie art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.)
  • do 12 miesięcy - na podstawie art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.) tj. w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia.

Organizacji prac interwencyjnych dokonuje się na podstawie:

1)  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.);
2)  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych
      i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
      (Dz. U. z 2014 r. poz. 864);
3)  Zasad organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 14 ]
Zasady organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - zaopiniowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 44/IX/2017 z dnia 22 stycznia 2018 r. Zasady organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - zaopiniowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 44/IX/2017 z dnia 22 stycznia 2018 r. 23-01-18 13:30 0.92MB Zasady organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - zaopiniowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 44/IX/2017 z dnia 22 stycznia 2018 r. pobierz
Zasady organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - zaopiniowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 44/IX/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. Zasady organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - zaopiniowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 44/IX/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. 23-01-18 13:34 107.5KB Zasady organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - zaopiniowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 44/IX/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. pobierz
Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych 09-08-18 15:24 402.14KB Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych pobierz
Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych 09-08-18 15:24 116.5KB Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych pobierz
Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną 25-05-18 09:11 72.95KB Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz
Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną 25-05-18 09:13 35KB Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 22-01-16 15:25 418.22KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 22-01-16 15:24 79.46KB formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie powiązane jednostki - rolnictwo Oświadczenie powiązane jednostki - rolnictwo 22-01-16 15:26 174.09KB Oświadczenie powiązane jednostki - rolnictwo pobierz
Oświadczenie powiązane jednostki - rolnictwo Oświadczenie powiązane jednostki - rolnictwo 22-01-16 15:26 82.5KB Oświadczenie powiązane jednostki - rolnictwo pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 14-03-16 15:41 159.52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 14-03-16 15:40 36.5KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pobierz
Oświadczenie powiązane jednostki - rybołówstwo Oświadczenie powiązane jednostki - rybołówstwo 22-01-16 15:27 175.45KB Oświadczenie powiązane jednostki - rybołówstwo pobierz
Oświadczenie powiązane jednostki - rybołówstwo Oświadczenie powiązane jednostki - rybołówstwo 22-01-16 15:26 83KB Oświadczenie powiązane jednostki - rybołówstwo pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Jolanta Kania 109 (I piętro) 14 688-23-34 up@up.tarnow.pl
Justyna Konieczny 109 (I piętro) 14 688-23-34 up@up.tarnow.pl
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2014-05-18 23:22
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1366

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl