PUP Tarnów

  • Informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez urząd, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej oraz do wykonywania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych na wniosek gminy urząd może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej, na terenie gminy w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnict o w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust.2.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy urzędem a gminą, na rzecz której te prace będą wykonywane.

Osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej,  wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej  jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym.

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku, z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania pracy (kwota świadczenia podlega waloryzacji na warunkach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy).

Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Urząd ze środków Funduszu Pracy refunduje gminie do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego skierowanemu bezrobotnemu za każdą godzinę wykonywania prac lub 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego skierowanemu bezrobotnemu za każdą godzinę wykonywania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Świadczenie przysługujące uczestnikowi prac społecznie użytecznych może być w całości finansowane z budżetu gminy.

Wymagane dokumenty: 

Do 31 stycznia gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zawierający:

  • rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z znaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • liczbę miejsc i godzin wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz liczbę osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447).                                                                                                      

Uwaga: Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie środków finansowych  z Funduszu Pracy.
 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
 Grażyna Pierzchała  109 (I piętro)  14 688-23-35  up@up.tarnow.pl
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2014-05-18 23:21
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 494

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl