PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH to instrument aktywizacji, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych:

      1)  osoby bezrobotne;
      2)  osoby poszukujące pracy, które:

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym  programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają  świadczenie  szkoleniowe,  o  którym  mowa  w  art. 70  ust. 6  ustawy  z  dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

      1)  praktyczna nauka zawodu dorosłych,
      2)  przyuczenie do pracy dorosłych.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy, umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy, ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Zarówno praktyczna nauka zawodu jak i przyuczenie do pracy dorosłych kończą się egzaminem, a uczestnik przygotowania zawodowego otrzymuje dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (świadectwo, dyplom, zaświadczenie).

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej pomiędzy starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu czeladniczego.

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych, które dostępne są w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, jeśli wynika to z zaleceń, które zostały wskazane w indywidualnym planie działania lub określone przez doradców zawodowych.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych:

 • bierze udział w zajęciach przewidzianych w programie przygotowania zawodowego dorosłych,
 • stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązujących u pracodawcy,
 • stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej,
 • na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego dorosłych składa we wskazanej instytucji przeprowadzającej egzaminy wniosek o dopuszczenie do egzaminu przewidzianego w programie; w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do wniosku składanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej dołącza deklarację dotyczącą przystąpienia do tego egzaminu,
 • przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • w terminie 14 dni od dnia ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej lub innej instytucji przeprowadzającej egzamin zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego – jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego,
 • w terminie 14 dni od dnia uzyskania odpowiednio: świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, świadectwa czeladniczego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabyte umiejętności okazuje je staroście oraz pracodawcy.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych (dotyczy osób bezrobotnych) przysługuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin przygotowania zawodowego dorosłych wynosić będzie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku.

Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Lucyna Łabędź  pok. 9 (parter)  14 688-23-28  up@up.tarnow.pl
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1193

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl