PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Roboty publiczne

Roboty publiczne to zatrudnienie osób bezrobotnych przy realizacji prac organizowanych przez powiaty -  z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gminy , organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej  i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Organizator robót publicznych, który zatrudnił skierowane osoby bezrobotne otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdą skierowaną osobę bezrobotną do wysokości:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli refundacja odbywa się za każdy przepracowany miesiąc, a umowa cywilno-prawna w sprawie organizacji robót publicznych zawarta jest na okres do 6 miesięcy,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc, a umowa cywilno-prawna w sprawie organizacji robót publicznych zawarta jest na okres do 12 miesięcy.

Kto może zostać skierowany: 

 • do wykonywania robót publicznych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy, w ramach którego istnieje możliwość zastosowania tej formy wsparcia
 • bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi

Bezrobotni, będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez urząd na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy ( ½ etatu). Prace te mogą być wykonywane w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Pracodawca, który zatrudnił skierowane osoby bezrobotne (bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów) do wyżej wymienionych prac otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pomoc w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z  2014 r. poz. 864).

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 4 ]
Wniosek o organizację robót publicznych. Wniosek o organizację robót publicznych. 09-02-18 14:15 381.58KB Wniosek o organizację robót publicznych. pobierz
Wniosek o organizację robót publicznych. Wniosek o organizację robót publicznych. 09-02-18 14:15 71KB Wniosek o organizację robót publicznych. pobierz
Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w połowie/pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego. PDF Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w połowie/pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego. PDF 21-06-16 14:48 186.66KB Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w połowie/pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego. PDF pobierz
Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w połowie/pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego. DOC Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w połowie/pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego. DOC 21-06-16 14:48 30KB Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w połowie/pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego. DOC pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
 Grażyna Pierzchała  109 (I piętro)  14 688-23-35 up@up.tarnow.pl
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2014-05-18 23:21
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 821

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl