PUP Tarnów

Strona główna / Dla bezrobotnych / Finansowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy / Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Informacje ogólne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie organizowane są grupowe spotkania informacyjno-konsultacyjne dla osób, które zamierzają ubiegać się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Biorąc udział w takim spotkaniu można dowiedzieć się, jakie warunki należy spełniać, jak należy wypełnić wniosek, jakie dokumenty należy złożyć oraz jak wygląda procedura przyznawania środków.
Informacje uzyskane podczas tych spotkań są wystarczające, aby każdy mógł samodzielnie wypełnić wniosek. W związku z tym nie ma potrzeby, aby Państwo korzystali z usług firm zajmujących się wypełnianiem wniosków o dotacje.
Termin uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym można uzgodnić osobiście w siedzibie Urzędu (parter, pok. nr 5) lub telefonicznie pod nr 14 688-23-60, 14 688-23-59.

Zapraszamy również do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w ramach Ośrodka Doradczego.
Usługi doradcze świadczone przez Urząd w zakresie podejmowania działalności gospodarczej są bezpłatne.
Jednocześnie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie nie współpracuje z żadną z firm świadczących usługi w zakresie doradztwa, wypełniania wniosków oraz rozliczenia środków przyznanych przez Urząd.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW (DOFINANSOWANIA) NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane osobie bezrobotnej, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211, z 2015 r. poz. 1220,1567), opiekunowi, osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku - w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje,
że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarcie
umowy o dofinansowanie będzie możliwe po ukończeniu szkolenia z zakresu
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej regulują:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380);
 3. Zasady przyznawania jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej lub działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie;

Osoby ubiegające się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oświadczają m. in., że:

 • nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – zakończyły działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie podejmą zatrudnienia;
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 • nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,
  • nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • spełniają warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Środki są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Osoby, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej obowiązane są dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszenia innych warunków umowy o przyznanie jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dotacje [ 9 ]
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działal. gosp. lub działal. na zasadach określ. dla spół. socjal. w PUP w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 72/X/2018 z dn. 11.10.2018 r. Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działal. gosp. lub działal. na zasadach określ. dla spół. socjal. w PUP w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 72/X/2018 z dn. 11.10.2018 r. 12-10-18 15:39 3.02MB Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działal. gosp. lub działal. na zasadach określ. dla spół. socjal. w PUP w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 72/X/2018 z dn. 11.10.2018 r. pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 24-11-14 15:19 78.27KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 24-11-14 15:22 149KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie o dochodach dla osoby zatrudnionej Oświadczenie o dochodach dla osoby zatrudnionej 25-05-18 12:59 46.5KB Oświadczenie o dochodach dla osoby zatrudnionej pobierz
Oświadczenie o dochodach dla osoby zatrudnionej Oświadczenie o dochodach dla osoby zatrudnionej 25-05-18 13:00 148.38KB Oświadczenie o dochodach dla osoby zatrudnionej pobierz
Oświadczenie o dochodach dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, emeryta, rencisty Oświadczenie o dochodach dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, emeryta, rencisty 25-05-18 13:02 46.5KB Oświadczenie o dochodach dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, emeryta, rencisty pobierz
Oświadczenie o dochodach dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, emeryta, rencisty Oświadczenie o dochodach dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, emeryta, rencisty 25-05-18 13:03 158.06KB Oświadczenie o dochodach dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, emeryta, rencisty pobierz
Rozliczenie - zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji wydatków do poniesienia Rozliczenie - zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji wydatków do poniesienia 22-03-18 10:29 144.11KB Rozliczenie - zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji wydatków do poniesienia pobierz
Rozliczenie - zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji wydatków do poniesienia Rozliczenie - zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji wydatków do poniesienia 22-03-18 10:29 57KB Rozliczenie - zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji wydatków do poniesienia pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
 Janusz Habel 5 (parter)  14 688-23-60  up@up.tarnow.pl
 Edyta Rega 5 (parter)  14 688-23-60  up@up.tarnow.pl
Anna Jagoda 5 (parter) 14 688-23-59 up@up.tarnow.pl
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-08-21 08:50
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 34619

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl