PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

 1. Stypendium przysługuje osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
 2. Stypendium przysługuje na wniosek bezrobotnego, od dnia rozpoczęcia nauki, w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych - pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na jedną osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 3. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki. Oświadczenie składane przez osobę bezrobotną pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. Podstawą ustalenia dochodu jest zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy i członków rodziny. Do dochodu nie wlicza się kwoty stypendium z tytułu kontynuowania nauki.
 5. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
 6. W przypadku utraty statusu bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej, lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę i zarejestrowania się do 14 dni od ustania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do stypendium przysługuje na okres skrócony o okres jego pobierania przed utratą statusu.
 7. Osobie, której przyznano stypendium na podstawie art. 55 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.), przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 8. W przypadku kontynuowania nauki może być podjęta decyzja o przedłużeniu wypłaty stypendium do jej ukończenia.
 9. Osoba, która pobrała nienależne stypendium, zobowiązana jest do jego zwrotu.

Do wniosku w sprawie przyznania stypendium należy załączyć:

 1. Zaświadczenie wydane przez szkołę/uczelnię albo oświadczenie stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.
 2. Informacje o wysokości dochodów wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym :
  • w przypadku osób zatrudnionych - zaświadczenie o wynagrodzeniu albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
  • w przypadku osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) - zaświadczenie o wynagrodzeniu albo oświadczenie o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
  • w przypadku osób pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego – dowody otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie albo oświadczenie o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonymi od dochodów składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu),
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie lub oświadczenie o formie opodatkowania.
 3. Zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 4. Inne dokumenty mające wpływ na przyznanie stypendium, tj. decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Stypendium z tytułu podjęcia nauki [ 2 ]
Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki 05-01-18 14:28 195.92KB Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki 05-01-18 14:28 54.5KB Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki pobierz

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, wymienionymi w Pouczeniu, należy złożyć w pokoju 121 (I piętro) – informacja telefoniczna: 14 688 23 29 lub 14 688 23 30.

Podstawa prawna: art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.)

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3518

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl