PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku:

 •  przysługuje:
  • pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego. Pokrycie składek polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników, na podstawie decyzji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnowa, która jest wydawana na wniosek rolnika obowiązanego do zapłacenia składek, kwot należności z tytułu poszczególnych rat kwartalnych. Świadczenie to przysługuje począwszy od najbliższej raty kwartalnej, której wymagalność przypada po dniu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego
   • stypendium określone w art. 41 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych;
  • mogą być sfinansowane koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym,
  • mogą być przyznane jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Środki te stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy.
 • Świadczenia przyznaje się wnioskodawcy, jeżeli:
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia pozostawał w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągał wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni, i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenia przysługujące rolnikom [ 6 ]
Oświadczenie dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników Oświadczenie dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników 16-02-18 12:27 84.33KB Oświadczenie dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników pobierz
Oświadczenie dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników Oświadczenie dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników 16-02-18 12:27 31.5KB Oświadczenie dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników pobierz
Oświadczenie dla potrzeb ustalenia uprawnień rolnika zwolnionego z pracy z przyczyn dotycząch zakładu pracy Oświadczenie dla potrzeb ustalenia uprawnień rolnika zwolnionego z pracy z przyczyn dotycząch zakładu pracy 16-02-18 12:29 69.21KB Oświadczenie dla potrzeb ustalenia uprawnień rolnika zwolnionego z pracy z przyczyn dotycząch zakładu pracy pobierz
Oświadczenie dla potrzeb ustalenia uprawnień rolnika zwolnionego z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy Oświadczenie dla potrzeb ustalenia uprawnień rolnika zwolnionego z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy 16-02-18 12:28 34KB Oświadczenie dla potrzeb ustalenia uprawnień rolnika zwolnionego z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy pobierz
Wniosek o pokrycie składki na ubezpieczenia społeczne rolników Wniosek o pokrycie składki na ubezpieczenia społeczne rolników 10-02-15 13:33 124.35KB Wniosek o pokrycie składki na ubezpieczenia społeczne rolników pobierz
Wniosek o pokrycie składki na ubezpieczenia społeczne rolników Wniosek o pokrycie składki na ubezpieczenia społeczne rolników 10-02-15 13:33 26KB Wniosek o pokrycie składki na ubezpieczenia społeczne rolników pobierz

Podstawa prawna: art. 62 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Numer pokoju Telefon Adres e-mail
204 (II piętro) 14 688-23-18 up@up.tarnow.pl
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:05
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1183

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl