PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

 1. Szkolenia inicjowane i organizowane są dla osób bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
  1) braku kwalifikacji zawodowych,
  2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
  • Bezrobotny może zostać skierowany na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Szkolenie powinno odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące, jeżeli na szkolenie została skierowana osoba nie posiadająca kwalifikacji zawodowych. W pozostałych przypadkach szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy.
  • W okresie odbywania szkolenia bezrobotnemu przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku dla bezrobotnych.
  • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 2. Na wniosek bezrobotnego mogą zostać sfinansowane koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 3. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 18 miesięcy licząc od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.
 4. O sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, egzaminów oraz uzyskania licencji, a także o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia może ubiegać się również osoba poszukująca pracy, która:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • jest cudzoziemcem,
  • jest pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Podstawa prawna: art. 40,41,42,43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Akt wykonawczy: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 16 ]
Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 05-01-18 14:27 0.98MB Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. pobierz
Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 05-01-18 14:27 31.54KB Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 23-01-18 14:08 48.5KB Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 23-01-18 14:09 366.11KB Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną pobierz
Oświadczenie pracodawcy o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Oświadczenie pracodawcy o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 25-05-18 15:28 41KB Oświadczenie pracodawcy o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną pobierz
Oświadczenie pracodawcy o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Oświadczenie pracodawcy o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 25-05-18 15:29 117.02KB Oświadczenie pracodawcy o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztu egzaminu Wniosek o sfinansowanie kosztu egzaminu 16-10-18 15:31 45KB Wniosek o sfinansowanie kosztu egzaminu pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztu egzaminu Wniosek o sfinansowanie kosztu egzaminu 16-10-18 15:31 169.57KB Wniosek o sfinansowanie kosztu egzaminu pobierz
Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu egzaminu Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu egzaminu 25-05-18 15:29 41KB Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu egzaminu pobierz
Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu egzaminu Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu egzaminu 25-05-18 15:29 116.8KB Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu egzaminu pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji Wniosek o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji 16-10-18 15:32 45KB Wniosek o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji Wniosek o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji 16-10-18 15:33 170.68KB Wniosek o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji pobierz
Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji 25-05-18 15:30 41.5KB Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji pobierz
Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji 25-05-18 15:30 116.84KB Oświadczenie pracodawcy o sfinansowanie kosztu uzyskania licencji pobierz
Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia 16-10-18 15:34 48.5KB Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia pobierz
Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia 16-10-18 15:34 216.03KB Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail

 Joanna Siedlik

 Paulina Kotacz

101 (I piętro)

101 (I piętro)

  14 68-82-344

  14 68-82-344

up@up.tarnow.pl

up@up.tarnow.pl

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:13
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8952

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl