PUP Tarnów

Strona główna / Formy aktywizacji / Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
 • Informacje ogólne

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

Program Aktywizacja i Integracja ( PAI ) to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla których określono profilu pomocy III, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Program PAI składa się z dwóch bloków:

 1. Blok AKTYWIZACJA, w ramach którego PUP udzieli bezrobotnemu wsparcia polegającego przede wszystkim na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie na rynku pracy kierując go do wykonywania prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez gminę na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.

 2. Blok INTEGRACJA to działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia.

 3. Cel Programu Aktywizacja i Integracja:
 • rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej osób i rodzin,
 • zapobieganie procesom wykluczenia społecznego,
 • podwyższenie jakości życia,
 • podniesienie samodzielności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym i społecznym- przywracanie osób wykluczonych do uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym,
 • przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.          

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy może:

 1. podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres 6 miesięcy, albo
 2. skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych, albo
 3. ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

Podstawa prawna:

 1. art. 62  a ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.),
 2. art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych Dz. U.  z 2011 r. nr 155 poz. 921 ).
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2015-09-11 15:45
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2866

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl