PUP Tarnów

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Szkolenia

Nabór wniosków na szkolenie ,,Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (POWER)"

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Data od:
2018-02-01
Data do:
2018-12-31

Nazwa szkolenia: Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wybór formy organizacyjno – prawnej, rozpoznanie rynku, rejestracja działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie własną firmą, marketing, źródła dofinansowania działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania, księgowość w małym biznesie (system rozliczania podatków, zasady ubezpieczeń, rachunek zysków
i strat, kadry i płace), etyka w biznesie.

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone:

  • osoby do 29 roku życia,
  • dobry stan zdrowia,
  • osoby, które złożyły wniosek o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP Tarnów i został on pozytywnie rozpatrzony.

Termin i sposób przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa:

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą zgłaszać się do doradcy klienta cały rok, w ramach potrzeb w:

  • PUP w Tarnowie,
  • Fila w Tuchowie,
  • Fila w Żabnie.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) – Młodzi na start” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowany przez Unię Europejską z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku od 18 do 291 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Tarnowie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-20202.
Do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, będą kierowane przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne3. 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) - Młodzi na start” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

1 W przypadku osób do 25 roku życia okres od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy do dnia przystąpienia danej osoby do projektu nie może przekroczyć czterech miesięcy.
2 Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
3 Za osoby długotrwale bezrobotne uznawane są:
- w grupie osób do 25 r.ż. – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy,
- w grupie osób pow. 25 r.ż. - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy,
w tym okresie osoba pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje pracy, również przed rejestracją w urzędzie pracy.

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail

Joanna Siedlik

Paulina Kotacz

101 (I piętro)

101 (I piętro)

14 68-82-344

14 68-82-344

up@up.tarnow.pl

up@up.tarnow.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 38089

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl