PUP Tarnów

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Szkolenia

Nabór wniosków na szkolenie ,,Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (RPO)"

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Data od:
2018-02-01
Data do:
2018-12-31

Nazwa szkolenia: Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (RPO)

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wybór formy organizacyjno – prawnej, rozpoznanie rynku, rejestracja działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie własną firmą, marketing, źródła dofinansowania działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania, księgowość w małym biznesie (system rozliczania podatków, zasady ubezpieczeń, rachunek zysków i strat, kadry i płace), etyka w biznesie.

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone:

  • osoby w wieku 30 lat i więcej,
  • dobry stan zdrowia,
  • osoby, które złożyły wniosek o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP Tarnów i został on pozytywnie rozpatrzony.

Termin i sposób przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa:

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą zgłaszać się do doradcy klienta cały rok, w ramach potrzeb w:

  • PUP w Tarnowie,
  • Fila w Tuchowie,
  • Fila w Żabnie.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) „Mój rozwój, moja szansa”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) osoby długotrwale bezrobotne1,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby o niskich kwalifikacjach,
e) kobiety,
f) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM zawierającego rozszerzoną grupę docelową w ramach PI 8i oraz przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Dodatkowo w przypadku ww. szkoleń do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, będą kierowane przede wszystkim:

a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) osoby długotrwale bezrobotne1.
c) osoby z niepełnosprawnościami.

 

Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


1 W przypadku osób w wieku 30 lat i więcej „długotrwale bezrobotny” oznacza osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w tym okresie osoba pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia, również przed rejestracją w urzędzie pracy).

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail

Joanna Siedlik

Paulina Kotacz

101 (I piętro)

101 (I piętro)

14 68-82-344

14 68-82-344

up@up.tarnow.pl

up@up.tarnow.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 38089

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl