PUP Tarnów

Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2018-01-19, Piątek

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że w dniach od 19.02.2018 r. do 28.02.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 1. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu.
 2. W trakcie jednego naboru składania wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS pracodawca (podmiot) może złożyć tylko jeden wniosek.
 3. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (priorytet 1),
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy (priorytet 2),
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (priorytet 3).
 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków KFS Urząd będzie uwzględniał:
  • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
  • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
  • koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
  • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
  • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
  • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

  Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie będzie brał pod uwagę udzielone pracodawcy w 2017 roku wsparcie w ramach KFS.

 5. Wnioski w formie papierowej i elektronicznej będą przyjmowane w powyższym terminie (poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30) w pokoju 211 – II piętro. Natomiast w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej lub na adres email: krta@praca.gov.pl lub up@up.tarnow.pl
 6. Wnioski, które wpłyną do PUP w Tarnowie przed terminem i po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu. W przypadku wniosków przesłanych drogą elektroniczną decyduje data wpływu do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub na wyżej wskazany email.
 7. Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu www.up.tarnow.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu w pokoju nr 211- II piętro.

Pełna informacja dotycząca sposobu przyznawania w 2018 roku środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie znajduje się (tutaj)


Tarnów, dnia 18.01.2018 r.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 86730

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl