PUP Tarnów

Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2019-01-14, Poniedziałek

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że w dniach od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Informujemy, że w dyspozycji Urzędu jest kwota w wysokości 1 597 000,00 zł na finansowanie zadań w ramach środków z KFS.

 1. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu.

 2. Pracodawca, by móc skorzystać ze środków KFS musi spełnić wymagania przynajmniej jednego z priorytetów ogłoszonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2019.

 3. Priorytety wydatkowania środków KFS w 2019 r. ogłoszone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (priorytet 1);
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości (priorytet 2);
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej (priorytet 3);
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (priorytet 4);
  • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu (priorytet 5);
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia (priorytet 6).
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski spełniające wymagania przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania środków KFS (zgodnie z kolejnością wpływu).

 5. Planowane działania nie mogą rozpocząć się wcześniej niż po zawarciu pomiędzy Pracodawcą a Urzędem umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków z KFS Urząd będzie uwzględniał:

  • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
  • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
  • koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
  • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
  • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
  • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.
  Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie będzie brał pod uwagę dotychczas udzielone pracodawcy wsparcie w ramach KFS.
 7. Wnioski w formie papierowej i elektronicznej będą przyjmowane w powyższym terminie (poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30) w pokoju 211 – II piętro. Natomiast w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej lub na adres email: krta@praca.gov.pl lub up@up.tarnow.pl

 8. Wnioski, które wpłyną do PUP w Tarnowie przed terminem i po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu. W przypadku wniosków przesłanych drogą elektroniczną decyduje data wpływu do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub na wyżej wskazany email.

Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu www.up.tarnow.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu w pokoju nr 211- II piętro.

Pełna informacja dotycząca sposobu przyznawania w 2019 roku środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie znajduje się (tutaj)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019. Spotkanie odbędzie się dnia 24.01.2019 r. o godzinie 12:00  w Centrum Aktywizacji Zawodowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3,33-100 Tarnów (wejście obok schodów głównych). W trakcie spotkania będzie możliwość weryfikacji dokumentów.

 

Tarnów, dn. 11.01.2019 r. 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 100545

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl