PUP Tarnów

Strona główna / Dla pracodawców / Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej
  • Informacje ogólne

Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej

Starosta może zorganizować szkolenie osoby bezrobotnej, po złożeniu wniosku przez pracodawcę, na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, zawartej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Szkolenie osoby bezrobotnej na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Akt wykonawczy:
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail

Joanna Siedlik

Paulina Kotacz

101 (I piętro)

101 (I pietro)

14 68-82-344

14 68-82-344

up@up.tarnow.pl

up@up.tarnow.pl

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:25
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1160

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl