PUP Tarnów

Strona główna / Dla pracodawców / Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych
 • Informacje ogólne

Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych

Starosta może, na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią socjalną, finansować spółdzielni socjalnej ze środków Funduszu Pracy część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja może zostać przyznana za członków spółdzielni i pracowników zatrudnionych na zasadach, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) będących jednocześnie osobami:

 • bezrobotnymi w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.),
 • o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828, z późn. zm.),
 • niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),
 • do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającymi status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia  2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.),
 • o których mowa w art.49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia  2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.),
 • poszukującymi pracy niepozostającymi w zatrudnieniu lub niewykonującymi innej pracy zarobkowej,
 • usamodzielnianymi, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)

posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot składki ZUS dla spółdzielni [ 14 ]
Wniosek o zawarcie umowy o zwrot składek na ubezpieczenia społeczne Wniosek o zawarcie umowy o zwrot składek na ubezpieczenia społeczne 09-08-18 15:26 310.16KB Wniosek o zawarcie umowy o zwrot składek na ubezpieczenia społeczne pobierz
Wniosek o zawarcie umowy o zwrot składek na ubezpieczenia społeczne Wniosek o zawarcie umowy o zwrot składek na ubezpieczenia społeczne 09-08-18 15:26 95KB Wniosek o zawarcie umowy o zwrot składek na ubezpieczenia społeczne pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 04-02-15 08:30 159.51KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 04-02-15 08:30 36.5KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 04-02-15 08:26 413.87KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 04-02-15 08:26 149KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych 04-02-15 08:18 171.92KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych 04-02-15 08:17 82.5KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury o powiązanych jednostkach gospodarczych Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury o powiązanych jednostkach gospodarczych 04-02-15 08:21 172.73KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury o powiązanych jednostkach gospodarczych pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury o powiązanych jednostkach gospodarczych Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury o powiązanych jednostkach gospodarczych 04-02-15 08:20 83KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury o powiązanych jednostkach gospodarczych pobierz
Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. 06-08-18 14:18 430.27KB Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. pobierz
Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 06-08-18 14:18 100.5KB Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
pobierz
Klauzula informacyjna osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej Klauzula informacyjna osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej 10-08-18 07:48 69.55KB Klauzula informacyjna osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej pobierz
Klauzula informacyjna osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej Klauzula informacyjna osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej 10-08-18 08:37 16.85KB Klauzula informacyjna osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Jolanta Kania 109 (I piętro) 14 688-23-34 up@up.tarnow.pl
Justyna Konieczny 109 (I piętro) 14 688-23-34 up@up.tarnow.pl
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-08-30 08:42
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2833

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl