PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W 2018 roku środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (priorytet 1);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy (priorytet 2);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (priorytet 3).

Natomiast środki rezerwy będą realizowane w oparciu o priorytety, które zostały określone przez Radę Rynku Pracy:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (priorytet a);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia (priorytet b);

Środki KFS mogą być przyznane tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

W ramach środków KFS nie mogą być finansowane koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanego z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w okresie prowadzonego naboru wniosków w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek. Wnioski pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku z pracodawcą zostanie zawarta umowa o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Podstawa prawna:

 • art. 69a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149, z późn. zm),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117)
 • art. 37 ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9).
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 23 ]
Informacja dotycząca sposobu przyznawania w 2018 roku środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Informacja dotycząca sposobu przyznawania w 2018 roku środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 09-10-18 11:34 264.27KB Informacja dotycząca sposobu przyznawania w 2018 roku środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. pobierz
Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 08-10-18 15:54 370.81KB Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. pobierz
Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 08-10-18 15:54 103.08KB Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. pobierz
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis. 18-01-18 13:25 305.32KB Załącznik nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis. pobierz
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis. 18-01-18 13:25 261KB Załącznik nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis. pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis. Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis. 18-01-18 13:26 0.93MB Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis. pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis. Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis. 18-01-18 13:26 79.01KB Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis. pobierz
Załącznik 2a - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Załącznik 2a - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. 18-01-18 13:26 168.52KB Załącznik 2a - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. pobierz
Załącznik 2a - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Załącznik 2a - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. 18-01-18 13:26 38KB Załącznik 2a - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. pobierz
Załącznik nr 4 - Program kształcenia ustawicznego/zakres egzaminu Załącznik nr 4 - Program kształcenia ustawicznego/zakres egzaminu 18-01-18 13:31 339.86KB Załącznik nr 4 - Program kształcenia ustawicznego/zakres egzaminu pobierz
Załącznik nr 4 - Program kształcenia ustawicznego/zakres egzaminu Załącznik nr 4 - Program kształcenia ustawicznego/zakres egzaminu 18-01-18 13:31 70.5KB Załącznik nr 4 - Program kształcenia ustawicznego/zakres egzaminu pobierz
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wnioskodawcy. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wnioskodawcy. 06-08-18 12:49 178.52KB Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wnioskodawcy. pobierz
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wnioskodawcy. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wnioskodawcy. 06-08-18 12:49 247.38KB Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wnioskodawcy. pobierz
Załącznik nr 7 - Pełnomocnictwo. Załącznik nr 7 - Pełnomocnictwo. 06-08-18 12:50 191.1KB Załącznik nr 7 - Pełnomocnictwo. pobierz
Załącznik nr 7 - Pełnomocnictwo. Załącznik nr 7 - Pełnomocnictwo. 06-08-18 12:50 66KB Załącznik nr 7 - Pełnomocnictwo. pobierz
Załącznik nr 8 - Oświadczenie.
Załącznik nr 8 - Oświadczenie. 18-01-18 13:34 328.77KB Załącznik nr 8 - Oświadczenie.
pobierz
Załącznik nr 8 - Oświadczenie. Załącznik nr 8 - Oświadczenie. 18-01-18 13:34 57.5KB Załącznik nr 8 - Oświadczenie. pobierz
Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna pracodawcy (w przypadku osoby fizycznej) Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna pracodawcy (w przypadku osoby fizycznej) 25-05-18 13:22 73.38KB Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna pracodawcy (w przypadku osoby fizycznej) pobierz
Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna pracodawcy (w przypadku osoby fizycznej) Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna pracodawcy (w przypadku osoby fizycznej) 25-05-18 13:22 16.56KB Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna pracodawcy (w przypadku osoby fizycznej) pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. 18-01-18 13:36 477.73KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. 18-01-18 13:46 90KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 18-01-18 13:45 726.05KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 18-01-18 13:45 89.5KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Anna Walkowicz 211 (II piętro) 14 68-82-311 up@up.tarnow.pl
Marcin Zaczyk 211 (II piętro) 14 68-82-311 up@up.tarnow.pl
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-10-18 08:44
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 12933

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl